Disclaimer

Deze website is eigendom van Conny Willems
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Bogaardestraat 99, 9990 Maldegem
Ond. nr. / BTW Osteohuis: BE 083.5701.520 · Ond. nr. / BTW Moedergewoel: BE 1003.306.533
Telefoon: 0485 50 86 41
E-mail: connywillems@yahoo.com

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Conny Willems of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Conny Willems levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Conny Willems de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Conny Willems kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (www.osteopathiemaldegem.be) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Conny Willems geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Conny Willems kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Conny Willems verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemene voorwaarden met betrekking tot de webshop

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen gedaan bij Osteohuis via de website.
 2. Aanbod en overeenkomst
  • Alle aanbiedingen op de webshop van Osteohuis zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand na het plaatsen van de bestelling.
 3. Prijzen en betaling
  • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
  • Betaling kan geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website.
 4. Levering en verzendbeleid
  • Conny Willems streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertijden te verzenden.
  • De verzendkosten en geschatte levertijden worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.
 5. Retourbeleid en herroepingsrecht
  • Klanten hebben het recht om binnen 7 dagen na levering, zonder opgave van reden, de koopovereenkomst te herroepen en het product te retourneren.
 6. Privacybeleid
  • Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Osteohuis, wat in overeenstemming is met de GDPR. (zie hieronder)
 7. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden
  • Osteohuis behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te wijzigen.
 8. Auteursrecht en intellectuele eigendom
  • Alle inhoud en ontwerpen van de producten in de webshop, inclusief teksten, grafische elementen, en lay-outs, zijn het intellectueel eigendom van Conny Willems of haar contentleveranciers en worden beschermd door Belgisch en internationaal auteursrecht, merkenrecht en andere wetten inzake intellectueel eigendom.
  • De aankoop geeft de koper geen eigendomsrechten over de inhoud en ontwerpen. De ‘Moedergewoel’-productn zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of transmissie van de inhoud van deze kaarten, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Osteohuis.
  • Het ongeautoriseerd gebruik van het materiaal op de kaarten kan leiden tot een claim voor schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Conny Willems verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Conny Willems op connywillems@yahoo.com. 

Verwerkingsdoeleinden

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (Crossuite) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Crossuite verbonden zijn of met enige andere partner van Crossuite;

Crossuite garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).  

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–           een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@osteopathiemaldegem.be; 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van “cookies”. 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Er worden enkel Third Party cookies gebruikt in het gedeelte van de website om online een afspraak te maken. Voor dit gedeelte wordt gewerkt met Crossuite.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Scroll to Top